zara
Опубликовано: 21:19, 24 февраль 2011
Культура

Кавказ л1акъомэ ятамыгъэхэмрэ

ЛIыIэпIэ Махьир итхылъэу «Кавказ л1акъомэ ятамыгъэхэмрэ ахэр зыехэмэ яхьыл1эгъэ хъишъэхэмрэ, хъугъэ-ш1агъэхэмрэ» адыгабзэкIэ зэтыдзэкIы зэхъум, адыгэм итарихъ ашIэнымкIэ, зиунэгъо тамыгъэ лъыхъурэм зэригъэгъотыжьынымк1э ишIогъэшхо къызэрекIыщтыр тыгукIэ зыдэтIыгъыгъ. Ащ тигъэгушхоу ыкIи тыгу къыдищаезэ тимурад дгъэцэкIагъэ. Мы тхылъым осэшхо фэзышIырэр авторыр Мысыр (Египет) къикIи, экспедицие зэришIыгъэр ыкIи тамыгъэмэ къэбархэр акIыгъоу къызэритхыжьыгъэр ары. Адыгэ лъэпкъым апэрэ этнологэу къыхэкIыгъэр ЛIыIэпIэ Махьирэу сэлъытэ.
Кавказ л1акъомэ ятамыгъэхэмрэ
Кавказ л1акъомэ ятамыгъэхэмрэЛIыIэпIэ Махьир итхылъэу «Кавказ л1акъомэ ятамыгъэхэмрэ ахэр зыехэмэ яхьыл1эгъэ хъишъэхэмрэ, хъугъэ-ш1агъэхэмрэ» адыгабзэкIэ зэтыдзэкIы зэхъум, адыгэм итарихъ ашIэнымкIэ, зиунэгъо тамыгъэ лъыхъурэм зэригъэгъотыжьынымк1э ишIогъэшхо къызэрекIыщтыр тыгукIэ зыдэтIыгъыгъ. Ащ тигъэгушхоу ыкIи тыгу къыдищаезэ тимурад дгъэцэкIагъэ.
Мы тхылъым осэшхо фэзышIырэр авторыр Мысыр (Египет) къикIи, экспедицие зэришIыгъэр ыкIи тамыгъэмэ къэбархэр акIыгъоу къызэритхыжьыгъэр ары. Адыгэ лъэпкъым апэрэ этнологэу къыхэкIыгъэр ЛIыIэпIэ Махьирэу сэлъытэ.
Тхылъыр ныкъо-тыкъохэр фэхъугъэхэу Тыркуем, Елэмэ щыпсэурэ Къэсэикъо Iазизэ иIагъ. «Мы тхылъым уасэу иIэр цIыфмэ нахь алъызгъэIэсыщтыр оры», - ыIуи, ащ тхылъыр сэ къыситыгъагъ. ЕтIанэ тхылъым къырыкIощтым сигъэгумэкIэу икъэбар Стамбул щыпсэурэ Т1эшъу Ясин (Чэликкран) зыфэсэтхым, щыкIэрэ тхьапэхэр къысIэкIигъэхьажьыгъэх. Тхылъыр зысэугъоижьым ыуж непэрэ тыркубзэкIэ Биданыкъо Махьмудрэ (Фидан) сэрырэ зэтыдзэкIыгъ ыкIи ар къыдэзгъэкIыгъ . ЛIыIэпIэ Махьир ыугъоигъэ тамыгъэхэр къэбарэу апылъхэр ямыгъусэхэу Стамбул къыщыдэкIырэ журналэу «Ены Кавказ» зыфиIорэм Гусэр Васфи къыдигъэхьагъ. Ау ЛIыIэпIэ Махьир а тамыгъэхэр зэриугъоигъэхэр къыхигъэщыгъэп. Арышъ, сигуапэ апэрэ шIэныгъэлэжьэу тилъэпкъ къыхэкIыгъэ ЛIыIэпIэ Махьир иIофшIагъэ хэзыгъэ имыIэу адыгэмэ зэралъызгъэIэсын амал джызэрэсиIэр. Мы IофшIагъэр адыгабзэкIэ зэсыдзэкIынымкIэ ыкIи непэ стхыжьынымкIэ къыздэIэпыIагъэу АРИГИ-м и1офыш1эу Анцокъо Сурэт лъэшэу сыфэраз.
Къэ1огъэн фае осмэныбзэм тамыгъэ (буквэ) 29-рэ нахь хэтэп. Адыгабзэмк1э ар мак1э. Ащ ыпкъ къик1ык1э осмэныбзэр адыгабзэк1э зэтыдзэк1ы зэхъум ц1эхэм лъэкъуац1эхэм якъэ1уак1эк1э зэтемыфэхэрэр къыхэк1ыгъэх. Гущы1эхэу зикъэ1уак1э ти1э
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)