admin
Опубликовано: 00:22, 15 март 2019
Экономика

МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ

СатыушIыпIэ-зыгъэпсэфыпIэ гупчэу «Мыекъуапэ Молл» зыфиIорэр мы мафэхэм къызэIуахыгъ. СатыушIыпIэ-зыгъэпсэфыпIэ гупчэу «Мыекъуапэ Молл» зыфиIорэр мы мафэхэм къызэIуахыгъ.
МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ МэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ

СатыушIыпIэ-зыгъэпсэфыпIэ гупчэу «Мыекъуапэ Молл» зыфиIорэр мы мафэхэм къызэIуахыгъ.


Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат ипшъэ­рылъкIэ мыщ фэгъэхьыгъэ мэ­фэкI зэхахьэм хэлэжьагъэх Адыгеим и Премьер-министрэу Александр Наролиныр, минист­рэхэм я Кабинет хэтхэр, шъо­лъырым ибизнес-сообществэ илIыкIохэр. ХьакIэхэм къапэ­гъокIыгъэх мы проектым иинвесторэу пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Мыекъопэ пивэшI заводым» игенеральнэ пащэу Пэнэшъу Къэплъан, «Lenta Ltd» зыфиIорэм иоперационнэ пащэу Эдвард Деффингер, нэмыкIхэри.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, илъэ­ситIукIэ узэкIэIэбэжьымэ Шъачэ щыкIогъэ экономическэ форумым АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ Мыекъопэ пивэшI заводымрэ инвестиционнэ Iоф­шIэным ылъэныкъокIэ зэзэгъыныгъэ зэдашIыгъ. Ащ къыды­хэлъытагъэу гупчэу «Мыекъуапэ Молл» зыфиIорэр ашIыгъ. Про­ектым игъэцэкIэн зэкIэмкIи со­мэ миллиард 1,1-рэ фэдиз пэIухьагъ. Машинэхэр зыдагъэ­уцун алъэкIыщт чIыпIэ 760-рэ агъэпсыгъ. Джы мыщ нэбгырэ 200 фэдизмэ Iоф щашIэ, тапэкIэ а пчъагъэр 220-м нагъэсынэу ары.

МэфэкI Iофхьабзэм Александр Наролиным пэублэ псалъэ къыщишIызэ, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэ­кIэ къэзэрэугъоигъэхэм, мэхьанэшхо зиIэ проектыр зыгъэцэкIэгъэ инвесторым къа­фэгушIуагъ. Нэужым гущыIэр зыштэгъэ Пэнэшъу Къэплъан проектым игъэцэкIэн иедзыгъо­хэм къатегущыIагъ, республикэм ипащэхэу сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къафэхъугъэ­хэм афэрэзагъ. Ащ фэдэ екIо­лIакIэм ишIуагъэкIэ къызэIуахырэ гупчэм иинфраструктурэ зэ­рифэшъуашэу зэтегъэпсыхьагъэ, Iоф щызышIэ зышIоигъохэм ящыкIагъэр аIэкIэлъ хъугъэ.

Комплексышхоу ашIыгъэм квадратнэ метрэ мин 15,5-м ехъу илъ, ащ ызыныкъом ехъур пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Лентэм» еубыты. «Мыекъуапэ Молл» зыфиIорэм къекIуалIэхэрэ щэфакIохэм апае дунаим щызэлъашIэхэрэ бренд­хэм, гъомылапхъэхэм ящэн фэ­гъэзагъэхэ организациехэм ятучанхэм, социальнэ аптекэмэ япчъэхэр зэIухыгъэх.

АР-м и Правительствэ и Тхьаматэ зэрилъытагъэмкIэ, рес­публикэм щыпсэухэрэр зыщыщэфэщтхэ ыкIи яуахътэ зы­щагъэкIощт чIыпIэу мы гупчэр хъун ылъэкIыщт. Ащ пае ищыкIэгъэ пстэури IэкIэлъ, зыдэщыт чIыпIэм унэсынкIи Iэрыфэгъу.

— ТицIыфхэм ящыIакIэ на­хьышIу хъуным тылъыплъэн фае, ащ фэдэ пшъэрылъ къытфегъэуцу АР-м и ЛIышъхьэ. Ар гъэцэкIэгъэным кIуачIэу тиIэр етхьылIэщт. «Мыекъуапэ Молл» зыфиIорэ гупчэр зыдэщытым нэмыкI псэуалъэхэр щыдгъэ­псынхэ гухэлъ тиI. ЦIыфхэр зыщыщэфэнхэ ыкIи гупсэфэу зызщагъэпсэфын алъэкIыщт чIыпIэу мыр хъун фае. Ар зэшIохыгъэ зэрэхъущтыми сицыхьэ телъ, — къыIуагъ Александр Наролиным.

СатыушIыпIэ гупчэр мэфэкI шIыкIэм тетэу къызызэIуахым ыуж къэзэрэугъоигъэхэр ащ чIэхьагъэх, ыкIоцIкIэ зэрэзэтегъэпсыхьагъэр зэрагъэлъэгъугъ. Урысыем ишъолъыр зэфэ­шъхьафхэм, ащ хэхьэ Адыгейри, къащадагъэкIхэрэ продук­циехэр мыщ телъых. Респуб­ликэм итовар 60-м ехъу гупчэм хахьэхэрэ тучанхэм атеплъэ­гъощт: хьалыгъур, къое зэфэшъхьафхэр, щэм хэшIыкIыгъэ продукциер, псы IэшIухэр, нэ­мыкIхэри.

Гипермаркетэу «Лентэм» къыщыгъэлъэгъогъэ чIыпIэ продукциехэм япчъагъэ джыри хэ­гъэхъогъэн зэрэфаер Адыгеим и Премьер-министрэ къы­Iуагъ. Мыщ фэдэ проектхэм ягъэцэкIэн ишIуагъэкIэ бюджетым къихьэхэрэ хэбзэIахьхэм, IофшIэпIэ чIыпIэхэм япчъагъэ хэхъо. Джащ фэдэу предпри­ни­мательствэ цIыкIум ыкIи гурытым хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, административнэ пэры­о­хъу­хэр дэгъэзыжьыгъэнхэм рес­публи­кэм ипащэхэм анаIэ тет, ащкIэ зэшIуахырэр бэ.

Республикэм итворческэ ­куп­хэм къагъэхьазырыгъэ про­граммэм мэфэкI зэхахьэр къы­­гъэбаигъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)