admin
Опубликовано: 00:22, 15 март 2019
Экономика

Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Будариным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм блэкIыгъэ илъэсым лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Будариным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм блэкIыгъэ илъэсым лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ
Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых Социальнэ пшъэрылъхэри зэшIуихыщтых

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм илъыплъэкIо совет итхьаматэу Виктор Будариным тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм блэкIыгъэ илъэсым лъэныкъохэм зэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм, язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным епхыгъэ Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх.


АР-м и ЛIышъхьэ зэIукIэгъум пэублэ псалъэ къыщишIызэ, шъолъырым ихэбзэ къулыкъухэ­мрэ банкымрэ язэпхыныгъэ лъэныкъуабэ — УФ-м и Президент ижъо­ныгъокIэ унашъо къыдыхэлъытэгъэ социальнэ Iофыгъохэм къащегъэжьагъэу банк фэIо-фашIэхэм заушъомбгъуным нэсэу – къызэрэзэлъи­убытырэр къы­Iуагъ. А IофшIэным зэфэхьысыжь фэхъугъ респуб­ликэмкIэ банкым иятIо­нэрэ къутамэу тыгъуасэ Мые­къуапэ къыщызэIуахыгъэр.

— Банк фэIо-фашIэу Адыгеим щыпсэухэрэм, предпринимательхэм афагъэцакIэхэрэм ахэгъэхъогъэным мэхьанэшхо етэты. Инвестициехэм алъэныкъокIи республикэр нахь хъо­псагъо мэхъу. Ащ дакIоу бизнесым шIуагъэ къытэу иIофшIэн зэхищэнымкIэ амалышIухэр етэгъэгъотых: IэпыIэгъу тазэрафэхъущт шIыкIэхэм зятэгъэ­ушъомбгъу, мыщ хэщагъэхэм агъэфедэн алъэкIыщт мылъку тедзэр аIэкIэтэгъахьэ. БэшIа­гъэу Iоф зышIэрэ предпринимательхэми, езыгъэ­жьэ­гъакIэхэми а шIогъэ пстэури къызфа­гъэфедэн амал яI. Бизнесым, цIыкIум ыкIи гурытым, хэщагъэхэм IэпыIэгъу афэхъугъэным «Кубань Кредитым» мэхьанэшхо реты. Ащ дакIоу мыщ иофисхэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэтшIырэм ишIуагъэ­кIэ банк фэIо-фа­шIэхэр зыгъэцакIэхэрэм алъэныкъокIэ зэнэкъокъу шIыкIэм нахь зиу­шъом­бгъущт, — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъо­ныгъэхэр ышIынхэмкIэ, предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым хэщагъэ­хэм IэпыIэгъу афэхъугъэнымкIэ банкым амалышIухэр зэрэIэ­кIэлъхэр, а пстэури республикэм щагъэфедэным зэрэфэхьазырхэр Виктор Будариным къы­Iуагъ.

— Бизнес цIыкIумрэ гурытымрэ япхыгъэу Iоф зышIэхэрэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэмкIэ анахь шъхьаIэр ахэм финанс IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэныр ары. А пшъэрылъыр гъэцэкIэгъэным пае ищыкIагъэр зэкIэ непэ тIэ­кIэлъ, ащ фэIорышIэщт программэ гъэнэфагъэми тыхэ­хьагъ, — къы­Iуагъ В. Будариным.

ЫпшъэкIэ къызэрэщыхэдгъэщыгъэу, Мыекъуапэ къыщызэIуа­хыгъэ банкым икъутамэ респуб­ликэмкIэ ятIонэрэ. Апэрэм 2011-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу поселкэу Инэм Iоф щешIэ. Мыщ фэдэ екIолIакIэм ишIуагъэ­кIэ зибизнес хэхъоныгъэ езыгъэшIы зышIоигъохэм банкым чIыфэ къыIахыныр нахь Iэрыфэгъу афэхъущт. Ащ дакIоу фэгъэ­кIотэныгъэкIэ бизнесым чIыфэ етыгъэным икъэралыгъо программэ «Кубань кредитыр» хэлажьэ. ГущыIэм пае, агропромышленнэ комплексым хэщагъэхэм кредитэу аратырэм (илъэсым телъытагъэу) процент 1 — 5 пылъ. Предпринимательхэм ямызакъоу, псэупIэ зэзыгъэгъоты зышIоигъохэми къэралыгъо IэпыIэгъу зыхэлъ ипотекэр мы банкым щагъэпсын амал яI.

Адыгеим и ЛIышъхьэ мыщ дэжьым анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр бизнесым социальнэ пшъэдэкIыжь ыхьын зэрэфаер ары. Банкэу «Кубань Кредит» зыфиIорэм зэзэгъыныгъэу да­шIыгъэм ишIуагъэкIэ, зянэ-зятэ зимыIэжьхэм ыкIи зышъхьащымытыжьхэм псэупIэхэр афэшIыгъэнхэм иIофыгъо зэшIохыгъэ хъугъэ. Гухэлъэу щыIэмкIэ, 2022-рэ илъэсым нэс къатиб­гъоу зэтет униплI Мыекъуапэ ща­шIынэу ары. ЗэрагъэнафэрэмкIэ, мы проектым инвестициеу халъхьащтыр сомэ миллион 660-рэ фэдиз мэхъу. Джащ фэдэу УФ-м и Президент къыгъэнэфэгъэ нэмыкI социальнэ пшъэрылъхэр республикэм щызэшIохыгъэнхэм анаIэ тырагъэтыщт.

Банкэу «Кубань Кредитым» илъэс 25-рэ хъугъэу Къыблэ федеральнэ шъолъырым Iоф щешIэ, непэрэ шапхъэхэм ади­штэрэ офис 78-рэ къыдыхэ­лъы­тагъ. Ахэр Краснодар краим, Ростов хэкум, Адыгеим ыкIи Москва адэтых. Банкым предприятиехэм, бизнесым хэщагъэ­хэм, цIыфхэм Iоф адешIэ. 2018-рэ илъэсым изэфэхьысыжьхэмкIэ, банкым ежь имылъкоу Iэ­кIэ­лъыр сомэ миллиард 11,2-м кIэхьагъ, корпоративнэ кредит портфелыр сомэ миллиард 48-м нэсы. Цыхьэ зыфашIырэ къэралыгъом ибанк анахь дэгъу 50-мэ ахэт.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)