admin
Опубликовано: 22:55, 15 февраль 2019
Экономика

Адыгеим ипромышленнэ предприятиехэм хэхъоныгъэ ашIыным иамалхэр Адыгеим ипромышленнэ предприятиехэм хэхъоныгъэ ашIыным иамалхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ Урысые Федерацием промышленно­стым­кIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ зэдэгущыIэгъухэр Москва бэмышIэу щызэдыря­Iагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ Урысые Федерацием промышленно­стым­кIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ зэдэгущыIэгъухэр Москва бэмышIэу щызэдыря­Iагъэх.
Адыгеим ипромышленнэ предприятиехэм хэхъоныгъэ ашIыным иамалхэр Адыгеим ипромышленнэ предприятиехэм хэхъоныгъэ ашIыным иамалхэр

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл ­Муратрэ Урысые Федерацием промышленно­стым­кIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Денис Мантуровымрэ зэдэгущыIэгъухэр Москва бэмышIэу щызэдыря­Iагъэх.

Урысыем промышлен­но­стым­кIэ ыкIи сатыумкIэ и Министер­ствэ къыфэгъэзэгъэ къэралыгъо программэхэм рес­публикэм ипромышленнэ пред­прия­тиехэр зэрахэлэжьэщтхэм япхы­гъэ Iофыгъохэм атегу­щы­Iагъэх.

Республикэм ипромышленнэ предприятиехэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ тапэкIэ зэзэгъыны­гъэу зэдашIыгъагъэхэр агъэцэ­кIэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр Денис Мантуровым хигъэунэ­фыкIыгъ. Федеральнэ минист­рэр 2015-рэ илъэсым итыгъэ­гъэзэ мазэ Адыгеим къызэкIом ащ фэдэ зэзэгъыныгъэхэр зэдашIыгъагъэх.

«Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ республикэм ипредприятиехэмрэ Урысыем промышленностымкIэ ыкIи сатыумкIэ и Минис­терствэ зэпхыныгъэ дэгъу ды­ряI. НепэкIэ мэхьанэшхо иI ти­зэдэпсэуныгъэ зегъэушъомбгъугъэным. Къэралыгъо Iэ­пы­Iэгъум ишIуагъэкIэ предприятиехэм продукциер нахьыбэу къыдагъэкIын алъэкIыщт», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим ихабзэ икъулы­къу­хэм ищыкIэгъэ документхэр агъэ­хьазырыгъэх. инвестицион­нэ зэзэгъыныгъэхэр зэдашIыхэ ыкIи промышленнэ ­паркхэр агъэпсыхэ зыхъукIэ хэбзэIахь фэгъэкIотэныгъэу агъэфедэщт­хэр къыхахых.

Денис Мантуровым ­Адыгеим ипредложениябэмэ къадыри­гъэштагъ, ахэм ягъэцэкIэнкIэ ищыкIэгъэ пшъэрылъхэр афи­шIыгъэх. Республикэм илIыкIоу Урысыем промышленностымкIэ ыкIи сатыумкIэ и Минис­терствэ щыIэщтыр агъэнэфэнэу рахъухьагъ.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)