admin
Опубликовано: 22:55, 15 февраль 2019
Экономика

Гъэтхасэхэм яхэлъхьан фежьагъэх Гъэтхасэхэм яхэлъхьан фежьагъэх

Республикэм ичIыгулэжьхэр гъэтхэ-губгъо Iоф­шIэн­хэм афежьагъэх, чIыгу гектар мини 123,2-мэ лэжьыгъэр арагъэкIун мурад яI. Республикэм ичIыгулэжьхэр гъэтхэ-губгъо Iоф­шIэн­хэм афежьагъэх, чIыгу гектар мини 123,2-мэ лэжьыгъэр арагъэкIун мурад яI.
Гъэтхасэхэм яхэлъхьан фежьагъэх Гъэтхасэхэм яхэлъхьан фежьагъэх

Республикэм ичIыгулэжьхэр гъэтхэ-губгъо Iоф­шIэн­хэм афежьагъэх, чIыгу гектар мини 123,2-мэ лэжьыгъэр арагъэкIун мурад яI.

Гъэтхасэхэм нахьыбэмкIэ къа­хиубытэхэрэр зернэ ыкIи техническэ культурэхэр арых, джащ фэдэу картофыр, хэтэ­рыкIхэр, нэшэ-хъырбыдзхэр, былымIускIэ агъэфедэщтхэр къагъэкIыщтых.

Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къы­зэритыгъэмкIэ, пIэлъэ кIэкIхэм къакIоцI гъэтхэ-губгъо Iоф­шIэн­хэр зэшIохыгъэ хъунхэм пае икъоу техникэри, гъэстыны­пхъэ-щыфэ материалхэри аIэкIа­гъэ­хьагъэх. Джащ фэдэу чылэ­пхъэшIухэри чIыгъэшIухэри къа­щэфыгъэх.

Гъэтхэ лэжьыгъэхэм яхэлъхьан дакIоу бжыхьасэхэми чIы­гъэшIухэмкIэ яшIушIэх. Респуб­ликэм игектар мин 93,7-мэ бжы­хьасэхэр арагъэкIугъ, ­пстэуми лэжьыгъэр къащыхэкIыгъ. Не­пэкIэ гектар мин 80,4-мэ чIы­гъэшIухэр арагъэкIугъэх, ар бжыхьасэхэр зыхэлъ чIыгум ипроцент 86-рэ фэдиз мэхъу. ЧIыгулэжьхэм мы мэфэ заулэ­хэм къакIоцI а IофшIэныр аухын мурад яI. Хъызмэт заулэ джыри икIэрыкIэу чIыгъэшIухэр чIыгум егъэкIугъэнхэм фежьа­гъэх.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)