admin
Опубликовано: 22:55, 15 февраль 2019
Экономика

Бжыхьасэхэм яшIушIэх Бжыхьасэхэм яшIушIэх

Гъатхэр къэсыгъ, ом изытет зыпкъ еуцо, тыгъэнэбзый­хэм чIыгур къагъэфабэ. Республикэм ичIыгулэжьхэр губгъо IофшIэнхэм афежьагъэх. Гъатхэр къэсыгъ, ом изытет зыпкъ еуцо, тыгъэнэбзый­хэм чIыгур къагъэфабэ. Республикэм ичIыгулэжьхэр губгъо IофшIэнхэм афежьагъэх.
Бжыхьасэхэм яшIушIэх Бжыхьасэхэм яшIушIэх

Гъатхэр къэсыгъ, ом изытет зыпкъ еуцо, тыгъэнэбзый­хэм чIыгур къагъэфабэ. Республикэм ичIыгулэжьхэр губгъо IофшIэнхэм афежьагъэх. ГъэрекIо апхъыгъэ бжыхьасэхэм яшIушIэх, гъэтхасэхэм яп­хъын зыфагъэхьазыры.


Бжыхьасэхэм яшIушIэх Бжыхьасэхэм яшIушIэх
АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къызэритырэмкIэ, 2017-рэ илъэсым Iуахыжьынэу зэкIэмкIи бжыхьэсэ гектар мин 93,7-рэ апхъыгъ. Ащ щыщэу коцым гектар мин 75,4-рэ, хьэм гектар мин 11,8-рэ, бжыхьэсэ тритикалым гектар мин 0,84-рэ, рапсым гектар мини 5,6-рэ арагъэубытыгъ.

Бжыхьасэхэм язытет мэкъу­мэщым фэгъэзэгъэ специалистхэм ренэу ауплъэкIу. Ахэм къызэраIорэмкIэ, кIымафэр дэ­гъоу рахыгъ, непэрэ мафэм ехъулIэу уагъэрэзэнэу щыт. Цыгъохэм лэжьыгъэу къэкIыгъэр амыгъэкIодыным пае гектар мин 19,1-мэ щэнаутхэр ахалъхьагъэх.

Республикэм ичIыгулэжьхэм янахьыбэм чIыгъэшIухэр бжыхьасэхэм аIэ­кIагъэхьагъэх. Гъэ­тхапэм и 13-м ехъулIэу апэрэр аухыгъ, ятIонэрэм ыуж ихьанхэу щыт.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Ми­нистерствэ, муниципалитетхэм япащэхэм 2017-рэ илъэсым алэжьыщтыр нахь макIэ мы­хъу­ным, чылэпхъэ лъэпкъы­шIу­хэр апхъынхэм гъунэ лъафы. Зэ­кIэм­кIи гъэтхэсэ гектар мини 123,2-рэ апхъын гухэлъ яI. Ащ щыщэу гъэтхэсэ лэжьыгъэхэм гектар мин 49,6-рэ, техниче­скэ культурэхэм гектар мин 68,7-рэ, картоф ыкIи нэшэ-хъырбыдзхэм гектар мин 1,05-рэ, былым­Iусхэм гектар мини 3,3-рэ, Iэзэгъу уцхэр зыхашIыкIыхэрэм гектар мин 0,55-рэ арагъэубытыщт. ДжырэкIэ гъэтхэсэ гектар 1200-рэ апхъыгъ.

Минеральнэ чIыгъэшIоу ящы­кIэгъэщтыр джырэкIэ рес­публи­кэм ихъызмэтшIапIэхэм къызIэ­кIагъахьэ. ПстэумкIи ар тонн мин 39,7-рэ мэхъу. Ащ щыщэу процент 78-р зэрагъэгъотыгъах, бжыхьасэхэм ряшIу­шIэнхэу ам­миачнэ чIыгъэшIоу яIэр проценти 102-рэ.

Республикэм ичIыгулэжьхэр техникэмкIэ зэтегъэпсыхьа­гъэх. Илъэс къэс аужырэ шапхъэхэм адиштэхэрэ тракторхэу, комбайнэхэу къащэфыхэрэм япчъагъэ хэхъо. 2016-рэ илъэ­сым трактор 40, комбайни 10, бы­лымIусхэр зэрыIуахыжьырэ ком­байни 10, зэрыпхъэщтхэ, зэры­жъощтхэ ыкIи нэмыкI губгъо IофшIэнхэр зэрызэшIуахыщт Iэ­мэ-псымэ 45-рэ зэра­гъэгъотыгъ.

Делэкъо Анет.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)