admin
Опубликовано: 22:55, 15 февраль 2019
Экономика

Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм Красногвардейскэ районым щыкIуагъ. Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм Красногвардейскэ районым щыкIуагъ.
Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх Мэкъумэщ хъызмэтым епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх

Тигъэзет къызэрэхиутыгъэу Ассоциациеу «Адыгэ Республикэм имуниципальнэ образованиехэм я Совет» зыфиIорэм ия XV-рэ зэфэс мы мафэхэм Красногвардейскэ районым щыкIуагъ. БлэкIыгъэ илъэсым Ассоциацием Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэр ащ щашIыгъэх, пшъэрылъ шъхьаIэхэр щагъэнэфагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат.


АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм зэхэсы­гъом пэ­ублэ псалъэ къыщишIызэ, эко­номикэм хэхъоныгъэхэр ышIын­хэмкIэ, шъолъырым социальнэ зыпкъитыныгъэ илъынымкIэ чIы­пIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэм бэ зэрелъытыгъэр къыхигъэщыгъ.

— ЦIыфхэм щыIэкIэ—псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу шIы­гъэным епхыгъэ Iофыгъохэр чIы­пIэхэм ащызэшIуахынхэ фае. Джащ фэдэу чIыпIэ зыгъэIоры­шIэжьын къулыкъухэм тикъалэ­хэмрэ тикъуаджэхэмрэ язэте­гъэ­псыхьанкIэ, социальнэ инфраструктурэр гъэкIэжьы­гъэ­ным­кIэ пшъэдэкIыжьышхо ахьы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфи­гъазэзэ.


Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым хэщагъэхэм, мэкъумэщ-фермер ыкIи унэе хъызмэтшIа­пIэхэм хэхъоныгъэхэр ашIын­хэм фытегъэпсыхьэгъэ программэхэм ягъэцэкIэн мэхьанэ­шхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфа­гъэкIэ зыгъэцакIэрэм къыхи­гъэщыгъ. Ащ фэшI къэралыгъо IэпыIэгъоу, грантэу щыIэхэм афэгъэхьыгъэ къэбар тэрэзыр цIыфхэм игъом аIэкIэгъэхьэгъэн фаеу ылъытагъ.

— Джырэ уахътэм ехъулIэу республикэм былымпIэшъэ мин 46,6-рэ щаIыгъ, блэкIыгъэ илъэсым егъэпшагъэмэ, а пчъа­гъэр тIэкIу нахь макIэ хъугъэ. Мыщ дэжьым пшъэрылъ шъхьа­Iэу къэуцурэр былымхэм япчъа­гъэ нахьыбэ шIыгъэныр, ащ фэгъэзэгъэ хъызмэтшIапIэхэм, цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэ­ныр ары, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Ассоциацием и ГъэIорышIапIэ и Тхьаматэу Джармэкъо Азмэт Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэр нэужым къы­­шIыгъэх, мы илъэсым анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэны­къохэр къыгъэнэфагъэх.

* * *

Мы мэфэ дэдэм цумпэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэмрэ хэтэ­рыкIхэмрэ якъэгъэкIын фэгъэ­зэгъэ мэкъумэщ-фермер ыкIи унэе хъызмэтшIапIэхэм хэхъо­ныгъэхэр ашIынхэмкIэ амалэу щыIэхэм защатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо щыIагъ. Ащ хэлэжьа­гъэх Адыгэ Республикэм и ЛIы­шъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэ­нэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Къум­пIыл Мурат, АР-м и Къэралы­гъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республи­кэм ипрокурорэу Василий Пословскэр, вице-премьерэу Са­пый Вячеслав, Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ ипащэу Юрий Петровыр, АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм иупчIэжьэгъоу Тхьалъэнэ Вяче­слав, республикэм имуниципальнэ образованиехэм ыкIи къоджэ псэупIэхэм япащэхэр, фермер хъызмэтшIапIэхэм ялIы­кIо­хэр, нэмыкIхэри.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зы­гъэцакIэрэм къызэриIуагъэмкIэ, унэе хъызмэтшIэпIэ мыинхэм Iэ­пыIэгъу афэхъугъэныр ­хэбзэ къулыкъухэм япшъэрылъ шъхьа­Iэу щытын фае. Ащ фэIорышIэрэ программэу щыIэхэм цIыфхэр ащыгъэгъозэгъэнхэм, ахэм ама­лэу къатыхэрэр къызфагъэфедэнхэм мэхьанэшхо иI. Мы Iо­фыгъомкIэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэр район администрациехэм Iэпы­Iэгъу афэхъунхэ алъэ­кIыщтых.

— ЦIыфыбэ зыхэлэжьэрэ мыщ фэдэ зэхэсыгъо зыкIызэ­хэтщагъэм лъэпсэ гъэнэфагъэ иI. Хэбзэ къулыкъухэм, къоджэ псэупIэхэм, банкхэм, мелиора­цием, шIэныгъэлэжьхэм, нэмыкI лъэныкъохэм ялIыкIохэр непэ къэзэрэугъоигъэх. Арышъ, ар къызфэдгъэфедэни, Iофыгъоу къэуцухэрэр зэшIотхынхэ фае. ТиIофшIэн изэхэщэн екIолIакIэу фытиIэр зэблэтхъунэу непэ об­ществэм пшъэрылъ къытфегъэ­уцу. Социальнэ-экономикэ гу­мэкIыгъоу щыIэхэр дэгъэзы­жьыгъэнхэмкIэ лъэныкъуакIэхэр дгъэфедэнхэ фае. Ахэм зэу ащыщ ежь-ежьырэу зышъхьэ зыIыгъыжьрэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр. Мы пшъэры­лъыр зэрифэшъуашэу зэшIохыгъэ зыхъукIэ IофшIэпIэ чIы­пIа­кIэхэр къызэIутхынхэ, бюджетхэм арыхьэрэ хэбзэIахьхэр ­нахьыбэ тшIын ыкIи социальнэ проектхэр чIыпIэхэм ащыд­гъэцэкIэнхэ амал тиIэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ ипащэ къызэриIуа­гъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым ез­гъэжьэгъэкIэ фермер 35-мэ ыкIи мэ­къумэщ хъыз­мэт­шIэ­пIи 7-мэ грантхэр ара­тыгъэх. Ахэм ­ахэтых хэтэрыкIхэм ыкIи цумпэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэм якъэ­гъэкIын фэ­гъэзагъэхэри. Цумпэ лъэпкъ зэфэ­шъхьафхэм чIыгу гектар 790-рэ аубыты, ащ щыщэу гектари 118-р Красногвардейскэ районым телъытагъ. ЗэкIэмкIи республикэм тонн мини 5 къыщахьыжьыгъ, 2015-рэ илъэ­сым егъэ­пшагъэмэ, ар тонн 1336-кIэ нахьыб.

— Къуаджэм щы­псэухэрэм ежь-ежьырэу Iоф ашIэн, ахъщэ къагъэхъэн ыкIи яунагъохэр аIыгъыжьынхэ зэ­ра­лъэ­кIыщтымкIэ Красногвардейскэ районым щысэ дэгъу къегъэ­лъагъо. НэмыкI муниципальнэ образованиехэм, къоджэ псэу­пIэхэм а опытыр къызфа­гъэ­федэнышъ, хэтэрыкIхэм ыкIи цумпэ лъэпкъ зэфэшъхьаф­хэм якъэгъэкIын нахь чанэу дэлэжьэнхэу тыщэгугъы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зы­гъэцакIэрэр, зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр зэгъусэхэу районым Iоф щызышIэрэ мэкъумэщ-фермер ыкIи унэе хъызмэт­шIа­пIэ­хэм ащыщхэм адэжь щыIагъэх. Ахэм яIофшIэн зэрэзэхащэрэр, къагъэкIырэр зыфэдэр нэрылъэ­гъу афэхъугъ.

Мэкъумэщ-фермер хъызмэт­шIапIэм ипащэу Владимир Глуходед илъэси 10 фэдиз хъугъэу культурэ зэфэшъхьафхэм якъэ­гъэкIын пылъ. Непэрэ мафэм ехъулIэу ыгъэфедэрэ техникэм ыкIи ыгъэтIысыгъэ цумпэм язы­тет хьакIэхэм аригъэлъэгъугъ, къафиIотагъ. Илъэси 8 хъугъэу цумпэм дэлажьэ, ащ икъэгъэ­кIын федэшхо зэрэпылъыр щы­Iэныгъэм къыгъэлъэгъуагъ. Унэе хъызмэтшIапIэ къызэIузыхыгъэ Барэ Алый томатымрэ кабачкимрэ якъэгъэкIын фэгъэзагъ. Ащ къызэриIотагъэмкIэ, хэтэ­рыкI­хэр ыгъэтIысыхэ зыхъукIэ ядохимикатхэр ыгъэфедэхэрэп, ащ къыхэкIыкIэ къыгъэкIыхэрэр цIыфхэм ашIоIэшIу, зыщэфынэу къыкIэупчIэрэр макIэп.

Мыщ фэдэ хъызмэтшIэпIэ мыинхэм IэпыIэгъу афэхъу­гъэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат джы­ри зэ къыхигъэщыгъ. ЧIыгур зы­лэжьынэу езгъэжьэгъакIэхэр зэолIэхэрэ гумэкIыгъохэр дэгъэ­зыжьыгъэнхэмкIэ ахэм япащэхэм къахьыгъэ гухэлъхэм ядэ­Iугъ. Ащ епхыгъэу мы чIыпIэ дэ­дэм профильнэ министрэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр фи­шIыгъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр А. Гусевым тыри­хыгъэх.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)