admin
Опубликовано: 22:54, 15 февраль 2019
Экономика

Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ

Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэм янэшэнэ шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъоу зэхащагъэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет хэтхэр, энергетикэмкIэ ыкIи чIыопсымкIэ министерствэхэм, Ростуризмэм ялIыкIохэр гипсышI заводэу «Волма — Мыекъуапэ» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъэх. Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэм янэшэнэ шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъоу зэхащагъэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Федеральнэ
Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ

Адыгэ Республикэм исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэм янэшэнэ шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъэ дэкIыгъо зэхэсыгъоу зэхащагъэм къыдыхэлъытагъэу Урысые Федерацием и Федеральнэ ЗэIукIэ ФедерациемкIэ и Совет экономикэ политикэмкIэ и Комитет хэтхэр, энергетикэмкIэ ыкIи чIыопсымкIэ министерствэхэм, Ростуризмэм ялIыкIохэр гипсышI заводэу «Волма — Мыекъуапэ» зыфиIорэм тыгъуасэ щыIагъэх.

 


Мыщ иIофшIэн зэрэзэхищэрэр, продукциеу къыдигъэкIы-рэр зыфэдэр зэрагъэлъэгъугъ. ХьакIэхэм къапэгъокIыгъ ыкIи яIофшIэн зэрагъэпсырэр къа­фиIотагъ компаниеу «Волмэм» идиректорхэм я Совет итхьа­матэу Юрий Гончаровым.


Шъугу къэдгъэкIыжьын, псэ­олъэшIыным щагъэфедэрэ гипсым хэшIыкIыгъэхэм якъыдэ­гъэкIын фэгъэзэгъэ заводым иIофшIэн блэкIыгъэ илъэсым Мыекъопэ районым щыригъэжьагъ. Адыгеим ипащэхэм яIэ­пыIэгъукIэ сомэ миллиарди 2-м ехъу зытефэгъэ проектыр илъэ­ситIум къыкIоцI гъэцэкIагъэ хъу­гъэ. Продукциер зыхашIыкIырэр къызщычIахырэ чIыпIэр Iоф­шIапIэм километрэ 20 фэдизкIэ пэIудзыгъэу зэрэщытым ишIо­гъэшхо къэкIо, ащ икъыдэгъэ­кIын пэIухьэрэ ахъщэр бэкIэ нахь макIэ мэхъу. Заводым кIуачIэу иIэмкIэ илъэсым къы­кIоцI гипс гъушъэ тонн мин 225-рэ ыкIи плитэ квадрат метрэ мин 580-рэ къыдигъэкIын амал иI. Тыкъэзыуцухьэрэ ду­наир, жьыр мыушIоинхэм фэшI аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ шIыкIакIэхэр агъэфедэх. Непэ мыщ нэбгыри 170-мэ Iоф щашIэ. Джащ фэдэу заводым ипащэхэр шIушIэ Iофтхьабзэхэм, со­циальнэ проектхэм ахэла­жьэх.


Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ Алъэгъугъэм осэшIу фашIыгъ
— Инвестиционнэ проект инхэр щыIэныгъэм щыпхыры­щыгъэнхэмкIэ Адыгеим ипащэхэм Iофышхо зэрашIэрэм ишыхьат непэ тыкъыздэкIогъэ заводыр. Тлъэгъугъэм осэшIу фэт­шIыгъ, — къыIуагъ Федераци­емкIэ Советым экономикэ по­литикэмкIэ и Комитет итхьаматэу Юрий Нееловым.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

 Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)