admin
Опубликовано: 22:54, 15 февраль 2019
Экономика

Адыгеим иэкономикэ ихэхъоныгъэ иIофыгъохэм атегущыIагъэх Адыгеим иэкономикэ ихэхъоныгъэ иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Патрушевым зэIукIэгъу дыриIагъ. Патрушевым зэIукIэгъу дыриIагъ.
Адыгеим иэкономикэ ихэхъоныгъэ иIофыгъохэм атегущыIагъэх Адыгеим иэкономикэ ихэхъоныгъэ иIофыгъохэм атегущыIагъэх

Патрушевым зэIукIэгъу дыриIагъ.

Лъэныкъохэр зытегущыIагъэхэр республикэм иэкономикэ ихэхъоныгъэ епхыгъэ Iофыгъохэр, мэкъумэщ-къыдэ­гъэкIыжьын лъэныкъомкIэ инвестиционнэ проектыкIэхэр гъэцэкIагъэ зэрэщыхъущтхэр, предпринимательствэ цIыкIум IэпыIэгъоу ратыщтыр ыкIи цIыфхэм банк фэIо-фашIэхэр нахь псынкIэу афызэшIохыгъэнхэр арых.

ЗэIукIэгъум зэрэщыхагъэунэ­фыкIы­гъэмкIэ, Россельхозбанкыр мэкъумэщ-къыдэгъэкIыжьын комплексым ыкIи республикэм иэкономикэ инэ­мыкI лъэныкъо пэрытхэм ячIыфэт шъхьаIэу щыт. Банкым иIэпыIэгъу хэ­лъэу Адыгеим имэкъумэщ хъызмэт­шIэпIэ инхэм хэхъоныгъэ ашIы, джащ фэдэу фермер хъызмэтшIапIэхэми нахь заушъомбгъу — илъэсэу икIы­гъэм республикэм иагробизнес чIыфэу сомэ миллиарди 4 фэдиз IэкIигъэ­хьагъ. Россельхозбанкым республикэм щызэшIуахырэ IофшIэнхэм апэIуагъэхьэрэ мылъкум ипроценти 100 фэдиз еубыты.

Россельхозбанкым икъутамэ республикэм Iоф зыщишIэрэ уахътэм къыкIоцI Адыгеим иэкономикэ сомэ миллиард 37,4-рэ IэпыIэгъоу ритыгъ, ащ щыщэу сомэ миллиард 34-р Адыгеим имэкъумэщ-къыдэгъэкIыжьын лъэныкъо ихэхъоныгъэ хилъхьагъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъуИсточник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)