admin
Опубликовано: 22:54, 15 февраль 2019
Экономика

КъоешIхэм Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зыфагъэзагъ КъоешIхэм Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зыфагъэзагъ

Адыгэ къуаер Адыгее закъом къыщагъэхьазырынэу фитыныгъэ зэраратыгъэр хабзэм димыштэу къоешIхэм алъытагъ. Ахэм щэр къыдэзыгъэкIыхэрэм я Союз (Союзмолоко) тхылъ фагъэхьыгъ. Адыгеим нэмыкI адыгэ къуае къыщыдагъэкIын зэрэфимытхэм ахэр лъэшэу егъэгумэкIых. Хабзэр ащкIэ аукъуагъэу, Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къатеIункIэзэ, ащ фэдэ фитыныгъэр къыдахыгъэу Адыгэ къуаер Адыгее закъом къыщагъэхьазырынэу фитыныгъэ зэраратыгъэр хабзэм димыштэу къоешIхэм алъытагъ. Ахэм щэр къыдэзыгъэкIыхэрэм я Союз (Союзмолоко) тхылъ фагъэхьыгъ. Адыгеим
КъоешIхэм Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зыфагъэзагъ КъоешIхэм Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ зыфагъэзагъ

Адыгэ къуаер Адыгее закъом къыщагъэхьазырынэу фитыныгъэ зэраратыгъэр хабзэм димыштэу къоешIхэм алъытагъ. Ахэм щэр къыдэзыгъэкIыхэрэм я Союз (Союзмолоко) тхылъ фагъэхьыгъ. Адыгеим нэмыкI адыгэ къуае къыщыдагъэкIын зэрэфимытхэм ахэр лъэшэу егъэгумэкIых. Хабзэр ащкIэ аукъуагъэу, Адыгеим мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ къатеIункIэзэ, ащ фэдэ фитыныгъэр къыдахыгъэу ахэм алъытэ.


Ащ фэдэу Iофхэр тапэкIэ лъыкIотэщтмэ, продукцием идэгъугъэ къызэреIыхыщтыр, уасэхэм зэрахэхъощтыр, шъолъырхэм къуаер къащыдэзыгъэкIырэ компаниехэм яIофшIэпIэ чIыпIэхэр нахь макIэ зэрэхъущтыр ахэм хагъэунэфыкIыгъ. КъоешIхэм къызэраIуагъэмкIэ, Адыгеир хэмытэу, нэмыкI шъолъырхэм Iоф ащызышIэрэ специалист мини 3-м ехъур адыгэ къуаем икъыдэгъэкIын фэгъэзагъ.

ЗАО-у «Умалат», «Карачевмолпромыр», Можайскэ щэ заводыр, В.С. Агамирян иунэе предприятие, Урицкэ щэ заводыр, «Саянмолоко» зыфиIорэ заводыр, щэ комплексэу «Исеть-молоко», «Сыр Стародубский», ООО-у «Чернянскэ щэ комбинатыр», АО-у «Русское молоко», «ОАО-у «ТхъушI-къоешI заводэу «Порховский», ОАО-у «Орбита» зыфиIохэрэр а тхыгъэм кIэтхэжьыгъэх. РБК-м къызэритыгъэмкIэ, щэр къыдэзыгъэкIыхэрэм я Союз къоешIхэм ятхыгъэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ IэкIигъэхьагъ.

Юга.ру къызэритыгъэмкIэ, товар тамыгъэу «Адыгэ къуай» зыфиIорэр Роспатентым игъоу зилъэгъугъэр жъоныгъуакIэр ары. Ащ ыпэкIэ хьыкумым Адыгеим ипредприятие закъохэр ары ащ фэдэ товар тамыгъэр гъэфедэгъэным ифитыныгъэ зэритыгъагъэр. Урысыем ишъолъыр зэфэшъхьафхэу къуаер къыдэзыгъэкIыхэрэр а унашъомкIэ тхьаусыхэгъагъэх, ау ахэм яIоф къикIыгъагъэп. Адыгэ къуае къыдагъэкIын фимытхэу ахэм араIогъагъ.

Адыгеим ит заводи 5 — Джэджэ, Красногвардейскэ, Тамбовскэ, Шэуджэн, Адыгэ щэ заводхэр ары адыгэ къуаер къыдэзыгъэкIын фитхэр. Щэр къыдэзыгъэкIыхэрэм ыкIи переработкэ зышIыхэрэм я Ассоциацие Адыгеим щызэхащэнэу рахъухьэ.

Адыгэ щэ комбинатым идиректорыгъэу Хэшх Мэдин ары адыгэ къуаер заводым къыщыдэгъэкIыгъэным кIэщакIо фэхъугъагъэр. Апэу ар 1968-рэ илъэсым Шэуджэн щэ заводым къыщыдагъэкIыгъагъ. 2012-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу илъэс къэс Адыгеим къое тонн мини 10 фэдиз къыщашIы, 2016-рэ илъэсым адыгэ къое тонн мин 11,5-рэ къыдагъэкIыгъ.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)