admin
Опубликовано: 22:54, 15 февраль 2019
Экономика

Бюджет ахъщэр игъом агъэфедэ Бюджет ахъщэр игъом агъэфедэ

«Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI ыкIи IэкIыб туризмэмкIэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр» зыфиIорэ федеральнэ программэм игъэцэкIэн хэлэжьэрэ шъолъырхэм зэкIэми апэу Адыгеим туристическэ-рекреационнэ зыгъэпсэфыпIэхэм ягъэпсын пае 2017-рэ илъэсым ыгъэцэкIэн фэегъэ Iофтхьабзэхэр зэшIуихыгъэх. «Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI ыкIи IэкIыб туризмэмкIэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр» зыфиIорэ федеральнэ программэм игъэцэкIэн хэлэжьэрэ шъолъырхэм зэкIэми апэу Адыгеим туристическэ-рекреационнэ зыгъэпсэфыпIэхэм ягъэпсын пае 2017-рэ илъэсым
Бюджет ахъщэр игъом агъэфедэ Бюджет ахъщэр игъом агъэфедэ

 «Урысые Федерацием хэгъэгу кIоцI ыкIи IэкIыб туризмэмкIэ хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр» зыфиIорэ федеральнэ программэм игъэцэкIэн хэлэжьэрэ шъолъырхэм зэкIэми апэу Адыгеим туристическэ-рекреационнэ зыгъэпсэфыпIэхэм ягъэпсын пае 2017-рэ илъэсым ыгъэцэкIэн фэегъэ Iофтхьабзэхэр зэшIуихыгъэх.


Республикэм зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм яинфраструктурэ гъэпсыгъэным пэIуагъэхьанэу сомэ миллион 299-рэ федеральнэ гупчэм къыфитIупщыгъагъ. Ахъщэр транспортнэ инфраструктурэм игъэпсынрэ псыр ыкIи фабэр туристическэ кластерэу «Лэгъо-Накъэ икъэлапчъэхэр» зыфиIорэм нэгъэсыгъэнымрэ атырагъэкIодагъ.

ЗыгъэпсэфыпIэм ишIын къызаухыкIэ, ащ зыщагъэпсэфынэу къэкIощт туристхэм япчъагъэ хэпшIыкIэу къыхэхъощт. Кластерыр зыдэщыIэщтыр Адыгэ Республикэм и Къыблэ лъэныкъокIэ гъэзэгъэ къушъхьэхэр ыкIи къушъхьэ лъапэхэр ары. Мы чIыпIэхэм туризмэ лъэпкъ зэфэшъхьафхэр ащызэхэпщэнхэ ыкIи ахэм зыщябгъэушъомбгъун плъэкIыщт. Ахэм этнографическэ, къушъхьэкъечъэх, Iэзэгъу, культурнэ, нэмыкI туризмэхэри ахэхьэх.

«Лэгъо-Накъэ икъэлапчъэхэр» зыфиIорэ инвестиционнэ класстерым ишIын 2014-рэ илъэсым рагъэжьагъ, 2018-рэм ыкIэхэм анэс къаухынэу щыт. Инфраструктурэм фэшъхьафэу туристическэ ыкIи экскурсионнэ объект пчъагъэ агъэпсы. ГущыIэм пае, 2015-рэ илъэсым кIэпсэ гъогу кIэшIагъэ къушъхьэу Унэ-Коз ышыгу удищаеу ашIыгъ. ХьакIэщхэу туристхэр къызщыуцухэу тиIагъэхэм кIэхэр къахэхъох. Зэфэмыдэхэу объект 20 ашIынэу проектым къыделъытэ, турбазэхэр, хьакIэщхэр, зыгъэпсэфыпIэхэр, шхапIэхэр ахэм ахэтыщтых. ЗэкIэмкIи непэ дгъэфедэрэ чIыпIэхэм джыри минитIу фэдиз кластерым ишIын къаухыфэ къыхэхъощт. Непэ зыгъэпсэфакIо къакIохэрэм япчъагъэ фэдищ Лэгъо-Накъэ къыригъэблагъэхэу хъущт.

Туристскэ-рекреационнэ кластерэу «Лэгъо-Накъэ икъэлапчъэхэр» зыфиIорэм игъэпсын зэкIэмкIи сомэ миллиарди 6-м ехъу тырагъэкIодэнэу щыт. Ащ щыщэу миллиардрэ ныкъорэр федеральнэ гупчэм, миллиард 0,3-р чIыпIэ бюджетым къахагъэкIыщтых, къанэрэ миллиарди 4,3-р — инвесторхэм къыхалъхьанэу мэгугъэх.

Аужырэ лъэхъаным республикэм ипащэхэмрэ федеральнэ къулыкъухэмрэ зэгурыIоныгъэу къызэдагъотырэм укъыпкъырыкIымэ, зыгъэпсэфыпIэ зэхэт иныр уахътэу агъэнэфагъэм тефэу къаухынэу гугъапIэ къеты.

ШЪАУКЪО Аслъангуащ.Источник: Газета Адыгэ Макъ
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)