zara
Опубликовано: 13:10, 06 январь 2011
Общество

Гупчэ мэщытым рагъэблэгъагъэх

Хабзэ зэрэхъугъэу, Къурмэным ехъулIэу Чабэм кIохэу хьадж зышIыхэрэм къызагъэзэжьэу, тIэкIу зызагъэпсэфырэм ыуж ахэр Мые­къопэ гупчэ мэщытым рагъэблагъэх, динлэжьхэр гущыIэгъу зэфэхъух, яшIошI­хэмкIэ, гухэлъэу яIэхэмкIэ зэхъожьых. Ащ фэдэ зэIукIэгъу бэмышIэу динлэжьхэм яIагъ, Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ащыщэу мы илъэсым хьадж зышIыгъэхэм янахьыбэр ащ къекIолIэгъагъ. ЗэIукIэгъур зэрищагъ муфтиеу Емыж Нурбый.
Гупчэ мэщытым рагъэблэгъагъэх
Гупчэ мэщытым рагъэблэгъагъэх Хабзэ зэрэхъугъэу, Къурмэным ехъулIэу Чабэм кIохэу хьадж зышIыхэрэм къызагъэзэжьэу, тIэкIу зызагъэпсэфырэм ыуж ахэр
Мые­къопэ гупчэ мэщытым рагъэблагъэх,
динлэжьхэр гущыIэгъу зэфэхъух, яшIошI­хэмкIэ, гухэлъэу яIэхэмкIэ зэхъожьых. Ащ фэдэ зэIукIэгъу бэмышIэу динлэжьхэм яIагъ, Адыгеим ыкIи Пшызэ шъолъыр ащыпсэурэ быслъымэнхэм ащыщэу мы илъэсым хьадж зышIыгъэхэм янахьыбэр ащ къекIолIэгъагъ. ЗэIукIэгъур зэрищагъ
муфтиеу Емыж Нурбый.- Непэ тигушIуагъу, - къыщиIуагъ ащ ипэублэ пса­лъэ. - Илъэс 20-кIэ тызэ­кIэ­Iэбэжьмэ, Чабэм тащыщ горэ кIоным иамал тимыIагъэмэ, джы мары мы илъэсым ти­чIыпIэгъу нэбгыри 100-м ехъу ащ щыIагъ. НэмыкI респуб­ликэхэу быслъымэнхэр бэу
зэрысхэм ягъэпшагъэмэ, ар бгъэшIэгъонэу щытэп, ау тэр­кIэ - макIэп. АщкIэ лъэшэу зишIуагъэ къытэкIыгъэр Чэчэн Республикэм и Президент путевкэ 30 пкIэ хэмылъэу къызэрэтитыгъэр ары. Шъо Чабэм щышъушIыгъэ тхьэлъэIухэри, мыщ тэ тызэрэщелъэIугъэри Алахьталэм къабыл ешI, Тхьэм къыддегъэхъух. Муфтиим ыгу къеоу къыхигъэщыгъ путевкэ 30-у республикэм Рамзан Кадыровым къыритыгъэм щы-
щэу зытIущ агъэфедэн зэра­мы­лъэкIыгъэр, ахэр зыIукIа­гъэхэм ятхылъхэр агъэхьазырынхэу игъо зэримыфагъэхэм къыхэкIэу.

Н. Емыжым къызэриIуа­гъэм­кIэ, хьадж зышIынэу ти­шъолъыр икIыгъэхэр купищ хъущтыгъэх. Ахэм япэщагъэх Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым Iоф щызышIэрэ Саид Мусхаджиевыр, Iимамэу Абэзэ Нэджмудин ыкIи Краснодар краим щыпсэурэ быслъымэнхэм ядин организацие ипащэу Рашиди Фариди. Ахэм муфтиим гущы­Iэр чэзыу-чэзыоу аритызэ, нэбгырэ пэпчъ къыIотагъ зэри­хьылIэгъэ къиныгъохэр, зэха­шIа­гъэр. Мыхэм муфтиир зэ­ря­лъэIугъэр турфирмэу зэ­пхыгъагъэхэм яIофшIакIэ, япшъэ­рылъхэр зэрагъэцэкIа­гъэхэм уасэ къафэшIыгъэныр ары, къэкIощт илъэсым ахэм зафагъэзэщт-зафамыгъэзэ­щтыр ашIэным пае.

- Къиныгъохэр щымы-
Iа­гъэ­хэу щытэп, - къыIуагъ
С. Мусхаджиевым, - ау ахэр зэкIэ зэпытчынхэм пае кIуа-
чIэ къытэзытыщтыгъэр а чIы­пIэ лъапIэм тлъакъо тедгъэуцоныр тинасып къызэрихьы­гъэр ары. Чабэр тинэплъэгъу къызехьэм, ар къызэлъагъом сыкъызэплъэкIи сауж ит си­гъусэхэм анэгухэм «сары­чъагъ». Теуцожь районым щыщ лIы горэм ынэпс къы­зэрэшIокIуагъэм гущыIэ лые къыпыпIухьажьынэу щымы-
тэу, ахэм агухэм щышIэщты­гъэр ащ къыгъэлъэгъуагъэу къысщэхъу. Анахь къиныр нэбгырэ пэпчъ щэIэгъэшхо къызыхигъэфэныр ары. Турфирмэу тызэпхыгъагъэм фэгъэхьыгъэу къэсIон слъэкIыщтыр узымы­гъэрэзэн чIыпIабэ тызэрэ­ри­хьылIагъэр ары.

Джащ фэдэу къаIотагъ Рашиди Фариди, Абэзэ Нэдж­мудини. Рашиди Фариди къыхигъэщыгъ нэбгырэ миллио-
ни 7 - 8 зыщызэрихьылIэ-
рэ чIыпIэр быслъымэнхэм язэфэс фэдэу зэрэхъурэр.

- Мыщ щызэхэошIэ зэ­кIэми тызэрэбыслъымэныр, къыдготыр зэрэтшыр, зэрэ­тшы­пхъур, зэрэтянэр. Нэбгырэ пэпчъ иунагъо, икъуаджэ, ­ирайон, иреспубликэ, икъэ­ралыгъо илIыкIоу зелъытэ-
жьы, ежь ышъхьэ имызакъоу, ахэм зэкIэми афэлъаIо, - къыIуагъ ащ. - Хьадж зэрэ­пшIырэ пчъагъэр арэп нахь шъхьаIэр, ар зэрэпшIырэ шIы­кIэр, уипшъэрылъхэр къызэ­рэбгурыIорэр, ахэр зэрэбгъэ­цакIэхэрэр ары нахь. Ау хьэ­джэшIыныр бизнес фэдэу къы­зыгурыIорэ турфирмэхэм та­рехьылIэ, ахэм афэдэхэм Iоф адытимыIэмэ нахьышIу.

- ХьаджэшIыным фэгъэ­хьыгъэу бэ къэпIотэн плъэкIы­щтыр, - къыIуагъ Н. Аба-
зэм, - ау а чIыпIэм нэсынэу зинасып къыхьырэм ыгу щы­шIэрэр гущыIэ къодыекIэ къып­фэтыжьыщтэп, ар угукIэ зэ­хэпшIэн фае. Алахьталэм те­лъэIу ащ тхьэлъэIу щызышIы­гъэ пэпчъ илъэIу къыдигъэ­хъунэу, мыкIошъугъэхэми ащ фэдэ амал агъо­тынэу.

Мыщ дэ­жьым Iимамым къыщыхигъэщыгъ хьадж зы­шIы­нэу щытхэм курс фэдэхэр афызэхащэзэ ашIымэ зэрэнахь дэгъур, тIэ­кIу нэмыIэми ахэр гъогоу апэ илъым фэгъэ­хьазырыгъэнхэм фэшI.

Хьаджэу мы мафэм гупчэ мэ­­щытым къыщызэрэугъоигъэхэм зафи­гъазэзэ Емыж Нурбый къы­Iуагъ хьадж зы­шIырэм ипшъэрылъхэр зы ма­фи, зы сыхьати зыщигъэгъу­пшэхэ зэрэмыхъущтыр, ащ ипшъэдэкIыжь фэдэ пчъагъэ-
кIэ зэрэнахь иныр.

- Мызыгъогурэ кIогъум нэшхъэигъо Iоф къыхэфагъ, - къыIуагъ икIэухым муфти-
им. - Тимэщыт къызызэIуа­хы­гъэм къыщегъэжьагъэу мыщ щылэжьэрэ хьаджэу Еутых Светэ ятIонэрэу хьадж ышIы­нэу кIуагъэу Арафат Iуашъхьэ дэи къыщыхъугъ, инсульт иIэу сымэджэщым чIагъэгъолъ-
хьэ­гъагъ. Джы ар Мыекъуа-
пэ къа­щэжьыгъэу республи-
кэ сымэджэщым чIэлъ, нахь псынкIи къэхъугъ. Алахьым игукIэгъу, врачхэм яIэпэIэсэ­ныгъэ тащэгугъы.

Чабэм къикIыжьыгъэу мы мафэм гупчэ мэщытым къыщызэрэугъоигъэхэм ащыщхэм тэри гущыIэгъу тафэхъугъ. Еджэркъуае щыщ Бжьэц Любэ илъэс 80 ыныбжь.

- Насыпышхо Алахьталэм къыситыгъ, - еIо ащ. - Къэз­гъэшIагъэм ащ сыкIэхъопсыгъ. Сыныбжь хэкIотагъэу ар къыздэхъугъ, «шыкур» зэпымыоу сэIо.

Ежь имылъкукIэ яплIэнэрэу Чабэм кIуагъэ Бахъукъо Нинэ. Мы бзылъфыгъэм ыныбжьи шIэхэу илъэс 80 хъущт, ау гъогум къин тырилъэгъоным, фэ­мыукIочIыным къыгъэщына­гъэп, быслъымэнхэм анахь агъэлъэпIэрэ чIыпIэм джыри зэ кIон зэрилъэкIырэм кIуачIэ къыритыгъ. Ащ къыхигъэщыгъ кIэлэ ныбжьыкIэу акIы­гъугъэхэм лъэшэу анаIэ къа­зэратырагъэтыгъэр, ахэм уарыгушхонэу зэрэщытыр.

Нэгъой Джабыр Адыгея­кIэм щыщ. Мыщ ятэу Абдул мы псэупIэм мэщыт дэшIы­хьэгъэным икIэщэкIуагъ, джы ащ ыкъо илъэситф фэдиз хъу­гъэу ежь имылъкукIэ а мэщытыр ыIыгъ.

- Чабэм сызэкIом, - еIо ащ, - скIуачIэ къыхэхъуагъэу къысщыхъугъ, сыпсаумэ, джыри сыкIо сшIоигъу. Алахьым зэкIэми псауныгъэ яIэу а чIы-
пIэ лъапIэм нахь цIыфыбэ
нерэгъэс. Диныр амалышIу ­ти­ныбжьыкIэхэр наркотик-
хэм, ешъоным апэчыжьэ хъун­хэмкIэ.

Хьаджэ ныбжьыкIэхэм ягу­пшысэхэми защыдгъэгъозагъ.

- ЯтIонэрэу хьадж сшIы­гъэ, - еIо Еджэркъуае щыщ Мэрэтыкъо Мухьарбый. - Сянэжъ ары диным имэхьанэ къызгурызыгъэIуагъэр, ащ сы­фэзыщагъэр. СицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу нэмаз сшIын слъэкIынэу щытыгъ, ау уахътэу тыкъызыхиубытагъэм къы­хэкIыкIэ, ащ фэдэ амал сиIа­гъэп. Илъэс 31-рэ сыныбжь,
25 - 26-рэ сызэхъур ары нахь сишъыпкъэу диным зызыфэзгъэзагъэр. Лъэшэу сигуапэ диным зыкъиIэтыжьэу зэрэри­гъэжьагъэр.

КIэлэ ныбжьыкIэу мы мафэм зищытхъу къаIуагъэхэм ащыщ Тэхъутэмыкъуае щы­псэурэ ШъэуапцIэкъо Азмэт. Ар депутатхэм якъоджэ совет итхьамат, илъэс 30 ыныбжь, ицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу тхьэшIошъхъуныгъэ иIэу къэтэджыгъ.

Тинахьыжъэу гъогу мы­псын­кIэр зэпызычын зылъэкIыгъэ­хэми, ныбжьыкIэу ахэм агоуцуагъэхэми тафэлъаIо псауныгъэ яIэнэу, ягухэлъышIухэр къадэхъунхэу.

ЖакIэмыкъо Аминэт.

Сурэтхэм арытхэр: зэIукIэ­гъум хэлэжьагъэхэр; Ба­хъукъо Нинэрэ (сэмэгумкIэ щыт) Бжьэц Любэрэ; Шъэуап­цIэкъо Азмэт.
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Обсудить (0)